Deze site is eigendom van LaSemo VZW:

Deze site is eigendom van LaSemo VZW:
Door deze website te bezoeken en te gebruiken stemt de bezoeker uitdrukkelijk in met de volgende gebruiksvoorwaarden.

Deze site is eigendom van LaSemo VZW:

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, enz. zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij zijn eigendom van LaSemo VZW of, in voorkomend geval, van een derde bij wie LaSemo VZW de nodige vergunningen heeft verkregen.
Tenzij anders bepaald mag de tekstuele of cijfermatige informatie op de site gratis worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld en uitsluitend voor niet-commerciële of reclamedoeleinden. Daarentegen is elke reproductie van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden, alsook elke vorm van gebruik of reproductie van andere elementen van de site (zoals de grafische lijn, beelden, geluiden, video's, publicaties of computertoepassingen) strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de VZW LaSemo.

Beperking van de aansprakelijkheid

De VZW LaSemo besteedt veel zorg aan de volledigheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site. Het kan echter niet worden uitgesloten dat in de gepubliceerde informatie fouten voorkomen. Indien nodig zal LaSemo VZW alles in het werk stellen om de genoemde fouten te corrigeren. De VZW LaSemo kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de op de site ter beschikking gestelde informatie.
De inhoud van de website (inclusief links) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. De VZW LaSemo geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking van de site, tijdelijke onbeschikbaarheid van de site of enige andere vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site.
Deze site kan links bevatten naar sites of webpagina's van derden. De VZW LaSemo kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken van deze websites of pagina's, noch voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan.

Bij geschillen kunt u contact opnemen met het onlineplatform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr/

Persoonsgegevens en privacy

LaSemo vzw is begaan met de privacy, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Hoewel het grootste deel van de inhoud van deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens van bezoekers nodig zijn, is het mogelijk dat bezoekers om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. De VZW LaSemo gebruikt haar gegevens uitsluitend om te reageren op verzoeken om informatie en/of om bezoekers op de hoogte te houden van nieuws over het LaSemofestival. Deze gegevens worden niet doorverkocht, overgedragen of verhuurd aan derden.

U hebt het recht van toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar privacy@lasemo.be. De wijziging zal binnen maximaal 50 dagen na ontvangst van uw verzoek worden doorgevoerd.

LaSemo VZW verzamelt ook anonieme informatie zoals het IP-adres van bezoekers, de datum en het tijdstip van toegang tot de site, de geraadpleegde pagina’s, de tijd die wordt doorgebracht op de site en de samenstellende pagina’s, het gebruikte type browser, het platform en/of besturingssysteem van de bezoeker, de zoekmachine en de gebruikte trefwoorden om de site te vinden of enige andere bron van bezoeken aan de site. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om het verkeer op de site te meten en de inhoud en het gebruik ervan te optimaliseren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze site is het Belgische recht van toepassing. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd in geval van een geschil.

Gebruik van cookies

Tijdens het bezoek aan de site kunnen automatisch cookies worden geïnstalleerd op de harde schijf van de bezoeker. Deze bestanden worden alleen gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers en niet om de bezoeker persoonlijk te identificeren. Via hun browser kunnen gebruikers het gebruik van deze cookies blokkeren, er vooraf over geïnformeerd worden of ze van hun harde schijf verwijderen.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN LASEMO:

Preambule

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden regelen de verkoop van tickets, de totstandkoming van het contract
en de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Klant/Festivalbezoeker, de Ticketverkoper en
de organisator van het festival.

Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van het contract dat voortvloeit uit de bestelling.
een of meer kaartjes voor het Festival.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Door een ticket te reserveren en/of het Festivalterrein te betreden, erkent de Klant/Festivalganger uitdrukkelijk dat hij/zij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en ze aanvaardt.

Artikel 2: Reserveringsvoorwaarden

De reservering van een ticket is pas effectief na ontvangst van de betaling van het verschuldigde bedrag door de Ticketverkoper.

Tickets worden verkocht via het online platform van de Ticket Seller en, in sommige gevallen, via fysieke verkooppunten. Alleen de fysieke verkooppunten die op de officiële website van de Ticket Seller staan vermeld, zijn geldig. Geen enkele aankoop bij een ander verkooppunt garandeert de geldigheid van het ticket en dus de toegang tot het Festival.

Bij aankoop van een ticket(s) via het online platform van de Ticketverkoper is het boekingsaanbod alleen van kracht als de genoemde betalingstermijnen zijn nageleefd. Deze tijdslimiet wordt nog strikter toegepast wanneer het aantal beschikbare tickets voor een evenement of voor een prijscategorie binnen dat evenement bijna is uitgeput.

Tickets die via het online platform van de Ticket Seller zijn gekocht, kunnen worden gedownload en/of per e-mail worden verzonden. De tickets moeten door de Klant worden afgedrukt op wit papier en op zodanige wijze dat alle informatie erop perfect leesbaar is. De drukkosten zijn voor rekening van de Klant.

In alle gevallen zijn de service- en administratiekosten definitief verworven door de Ticketverkoper na ontvangst van de betaling van het door de Festivalhouder verschuldigde bedrag.

BTW en andere belastingen zijn voor rekening van de Klant/Festivalhouder.

De natuurlijke persoon of onderneming die de reservering maakt, is aansprakelijk voor de betaling van de reservering, ook als deze voor rekening van derden handelt.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing, aangezien de dienst (reservering van een ticket) onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Na betaling kan het ticket niet worden terugbetaald of geruild.

Indien de organisator voorziet in een voorverkoop van tickets tegen een lagere prijs dan de prijs van tickets die op het festivalterrein worden gekocht, eindigt deze voorverkoop uiterlijk op het moment dat de organisator het terrein of de campings openstelt voor festivalgangers. Vanaf dat moment worden de tickets verkocht tegen de prijs die ter plaatse wordt getoond en die hoger is dan de voorverkoopprijs.

Artikel 3: Eigendom en verbod op doorverkoop

Namaak, in welke vorm of op welke manier dan ook, is strikt verboden en zal worden vervolgd.

Tickets kunnen niet worden doorverkocht. Doorverkochte tickets geven geen recht op toegang tot het Festival. Indien de Organisator vaststelt dat tickets te koop worden aangeboden, behoudt hij zich het recht voor deze tickets te annuleren en de drager de toegang tot het Festival te ontzeggen, zonder recht op terugbetaling van de aankoopprijs van de tickets.

Iedereen die het festivalterrein betreedt, moet in het bezit zijn van een ticket en een identiteitsbewijs. Onder “identiteitsbewijs” wordt verstaan een geldige identiteitskaart, een geldig paspoort of een geldig rijbewijs. Kopieën van identiteitsdocumenten worden niet aanvaard. Indien een Klant/Festivalganger niet in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs, kan de toegang tot het Festivalterrein worden geweigerd, zonder recht op terugbetaling van de aankoopprijs.

Elk ticket heeft een unieke identificatiecode en geeft alleen toegang aan de eerste persoon die het bij de ingang van het festival aanbiedt.

Tickets mogen niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor commerciële of zakelijke doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

Artikel 4: Veiligheid

Toegang tot het Festivalterrein impliceert aanvaarding van alle preventieve en controlemaatregelen die door de Organisator of het veiligheidsteam worden genomen, met inbegrip van het fouilleren van lichamen en tassen. Niet-naleving van deze maatregelen kan leiden tot weigering of intrekking van de toegang tot het Festival, zonder recht op terugbetaling van de aankoopprijs van het ticket.

De Organisator behoudt zich het recht voor de toegang tot het Festivalterrein te weigeren of in te trekken aan iedere Festivalganger wiens gedrag schadelijk kan zijn voor zijn of haar veiligheid of die van derden of, in het algemeen, voor het goede en vreedzame verloop van het Festival.

Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor om om dwingende en aantoonbare veiligheidsredenen of op advies van de autoriteiten :
– het Festival op te schorten of te beëindigen;
– om festivalgangers tot nader order tijdelijk op het festivalterrein te houden;
– vragen festivalgangers het festivalterrein te verlaten.

In dat geval worden de tickets niet terugbetaald of omgeruild.

Terugbetaling van het festivalticket is in geen geval mogelijk indien een Klant/Festivalganger zijn ticket wenst te annuleren wegens bezorgdheid over bijvoorbeeld terroristische dreigingen en/of aanslagen, …

Artikel 4: Veiligheid

Toegang tot het Festivalterrein impliceert aanvaarding van alle preventieve en controlemaatregelen die door de Organisator of het veiligheidsteam worden genomen, met inbegrip van het fouilleren van lichamen en tassen. Niet-naleving van deze maatregelen kan leiden tot weigering of intrekking van de toegang tot het Festival, zonder recht op terugbetaling van de aankoopprijs van het ticket.

De Organisator behoudt zich het recht voor de toegang tot het Festivalterrein te weigeren of in te trekken aan iedere Festivalganger wiens gedrag schadelijk kan zijn voor zijn of haar veiligheid of die van derden of, in het algemeen, voor het goede en vreedzame verloop van het Festival.

Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor om om dwingende en aantoonbare veiligheidsredenen of op advies van de autoriteiten :
– het Festival op te schorten of te beëindigen;
– om festivalgangers tot nader order tijdelijk op het festivalterrein te houden;
– vragen festivalgangers het festivalterrein te verlaten.

In dat geval worden de tickets niet terugbetaald of omgeruild.

Terugbetaling van het festivalticket is in geen geval mogelijk indien een Klant/Festivalganger zijn ticket wenst te annuleren wegens bezorgdheid over bijvoorbeeld terroristische dreigingen en/of aanslagen, …

Artikel 5: Verbodsbepalingen

Het is de Klant/Festivalganger niet toegestaan professionele camera’s of opnameapparatuur, wapens of scherpe voorwerpen, glazen voorwerpen, door de Organisator als gevaarlijk beschouwde voorwerpen, dieren (behalve honden die visueel gehandicapten begeleiden) mee te nemen naar het Festivalterrein, elektrische apparatuur, geluids- of muziekversterking, gasbranders, kachels of andere explosieven, deodorantspuitbussen, illegale/verboden stoffen, grote gasflessen van meer dan 450 gram, dranken (behalve babyflesjes en babyvoeding) en in aluminium verpakte picknicks of ander toekomstig afval.

Niet-naleving van deze verbodsbepalingen kan leiden tot weigering of intrekking van het recht op toegang tot het Festival, zonder recht op terugbetaling van de aankoopprijs van het ticket.

Alleen lege waterflessen, snacks (fruit, koekjes, chocolade) en lunchboxen zijn toegestaan.

De volgende handelingen zijn uitdrukkelijk verboden op het Festival en kunnen leiden tot weigering of intrekking van de toegang tot het Festival, zonder recht op terugbetaling van de aankoopprijs van het ticket:

– producten, evenementen, merken of andere concepten te tonen of er reclame voor te maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator;
– drugs gebruiken of verkopen;
– zich schuldig maken aan gedragingen die de orde verstoren of aanzetten tot geweld;
– gebieden betreden waar het ticket geen toegang toe geeft;
– de infrastructuur, het materiaal, de decoratie en elk ander element op de site op enigerlei wijze beschadigen; elke schade of gevolg van schade die door een lid van het Festival wordt veroorzaakt, zal hem/haar worden aangerekend;
– die de toegang, uitgangen en nooduitgangen blokkeren;
– voedsel, drank of enig ander product te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Organisator;
– het gooien (of schieten) van voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm ;
– roken of vaping op plaatsen waar dat verboden is;
– plassen in het openbaar;
– een voertuig te parkeren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Organisator; het voertuig kan op kosten van de eigenaar worden verwijderd;
– het stelen van decoraties of ander Festival materiaal;
– een vuur maken;
– het tonen van teksten, symbolen, voorwerpen, kleding en/of andere (zichtbare) uitingen die expliciet een politieke of sociale beweging of groepering vertegenwoordigen; elk element dat een vorm van discriminatie, uitsluiting of racisme vormt, is ten strengste verboden;
– andere festivalgangers in gevaar brengen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om iedereen die deze Algemene Voorwaarden of de geest van het Festival niet respecteert permanent uit te sluiten. De uitgesloten persoon kan geen schadevergoeding eisen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De organisatie van het Festival (inclusief, maar niet beperkt tot, het programma, tijden en locaties van de verschillende evenementen, ticketprijzen en het aantal te koop aangeboden tickets) valt onder de verantwoordelijkheid van de Organisator. De Ticketverkoper is als enige verantwoordelijk voor de verkoop van tickets en de verzending van tickets.

De Ticketverkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onbedoelde problemen.

De Organisator is slechts aansprakelijk voor directe schade die een Festivalganger kan lijden en die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan de Organisator toe te rekenen tekortkoming. Alleen schade waarvoor de Organisator verzekerd is en waarvoor de verzekeraar een vergoeding betaalt, komt in aanmerking voor een eventuele schadevergoeding.

De aansprakelijkheid van de Organisator is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Niet voor compensatie in aanmerking komen (i) gevolgschade, (ii) immateriële schade en (iii) schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van het lid van het Festival.

De toegang tot het Festivalterrein is op risico van de Klant/Festivalganger. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het betreden van de zaal en/of het bijwonen van de voorstellingen, bijvoorbeeld gehoor-, gezichts- en andere fysieke problemen.

Wijzigingen in het programma geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid of vertraging van een van de artiesten die in het promotiemateriaal van het Festival worden vermeld.

De Organisator heeft het recht het Festival te annuleren of uit te stellen in geval van overmacht of indien hij daartoe een andere dwingende en aantoonbare reden heeft. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot: terroristische dreiging, terroristische aanslagen, slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, oorlog, fait du prince, epidemieën, ziekte van de artiesten, storing en/of vertraging in de technische infrastructuur, storing en/of vertraging in de transportmiddelen, enz. In dit geval is de aansprakelijkheid van de Organisator uitgesloten. Tickets worden niet terugbetaald of geruild.

Verlies of diefstal van het ticket is ten laste van de Klant/Festivalganger en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

Artikel 7: Persoonsgegevens

Tijdens het boeken van tickets ontvangen de Ticketverkoper en de Organisator persoonsgegevens van de Klant, zoals naam, voornaam en contactgegevens. De Klant verbindt zich ertoe correcte en volledige informatie te verstrekken.

Voor de uitvoering van de aankoop moet de organisator de gegevens van de klant/feestganger delen met derden.

Door in te stemmen met de Algemene Voorwaarden gaat de Klant/Festivalganger uitdrukkelijk akkoord met het delen van zijn/haar gegevens met de volgende partijen en voor de volgende doeleinden
– tickets en betalingen verwerken,
– om de tickets te versturen,
– de Klant die dat wenst per e-mail te informeren over nieuwe producten,
– de toegang tot het festival zo goed mogelijk te beheren,
– eventuele geschillen van de Klant beheren,
– de Klant te informeren over praktische informatie met betrekking tot het Festival,
– cashless betalingen tijdens het festival en cashless terugbetalingen beheren,
– maatregelen nemen voor veiligheid, bescherming en gezondheid.

Indien wettelijk toegestaan of vereist, kunnen de Ticketverkoper en de Organisator dergelijke persoonsgegevens delen met openbare autoriteiten en instellingen om hun rechten of de rechten van derden te beschermen en af te dwingen of om fraude of andere misdrijven of pogingen daartoe te onderzoeken en te voorkomen.

De Organisator kan negatief advies ontvangen van overheidsinstanties of instellingen met betrekking tot de toegang van de tickethouder tot het Festival. In dat geval heeft de Organisator het recht de toegang tot het ticket te weigeren of in te trekken, hetgeen geen recht geeft op financiële compensatie.

De Ticketverkoper en de Organisator kunnen gegevens delen met de volgende partners:
– verwerkings- en verzendbedrijven
– overheden en instellingen
– direct mail bedrijven
– operationeel personeel op het festival
– betalingsverwerkingsbedrijven
– drukkerijen
– veiligheids- en gezondheidsbedrijven en hun personeel
– transportbedrijven

Ter promotie van het Festival worden de gegevens van de klant/bezoeker voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij het recht om vergeten te worden wordt uitgeoefend.

Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, kan de Klant/Festivalganger toegang krijgen tot de hem/haar betreffende persoonsgegevens, er wijzigingen in aanbrengen of zich verzetten tegen de verwerking ervan.

Door de toegang tot of de deelname aan het Festival geeft de deelnemer aan het Festival uitdrukkelijk zijn/haar toestemming op twee manieren:
– enerzijds het fotograferen en/of filmen op het Festivalterrein door elke natuurlijke of rechtspersoon die daartoe door de Organisator is gemachtigd;
– de publicatie, de verspreiding en het gebruik van elke afbeelding, foto, video of andere reproductie via fysieke of digitale media en voor elk doel.

De digitale beelden in kwestie kunnen door de Organisator worden gebruikt voor promotionele en/of commerciële doeleinden voor het Festival. Bovendien mogen commerciële partners en/of de media deze beelden gebruiken.

Het opnemen en opslaan van de betreffende beelden door de politie en/of de Organisator kan plaatsvinden in het kader van de handhaving van de orde en veiligheid op het festivalterrein, alsmede ter voorkoming, opsporing en veroordeling van strafbare feiten en overtredingen van de Algemene Voorwaarden door middel van identificatie aan de hand van de digitale beelden.

Elke Klant/Festivalhouder heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van gegevens voor promotionele en commerciële doeleinden door middel van een schriftelijke kennisgeving op het e-mailadres privacy@lasemo.be, of per post op de maatschappelijke zetel van de Organisator. Elke Klant/Festivalganger kan de Organisator ook schriftelijk en kosteloos verzoeken zijn gegevens te verwijderen, te wijzigen of te verbeteren. De wijziging wordt uiterlijk 50 dagen na ontvangst van het verzoek doorgevoerd.

Indien een Klant/Bezoeker gebruik wenst te maken van zijn recht om te worden vergeten (verwijdering van zijn gegevens), is de Organisator verplicht al deze gegevens te verwijderen en kan hij hem bijgevolg geen diensten meer aanbieden of toegang verlenen tot het Festival. De bestelling wordt geannuleerd zonder recht op terugbetaling.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator mogen foto’s of films die door de Klanten/Festivalgangers op het Festivalterrein worden gemaakt, niet voor commerciële of openbare doeleinden worden gebruikt.


Artikel 8: Verkoop van Festivalartikelen


De officiële verkoop van Festivalartikelen is alleen mogelijk via de website van het Festival.

Overeenkomstig de Europese Richtlijn 1999/44/EG, die in Belgisch recht is omgezet in de artikelen 1649bis-1649octies van het Burgerlijk Wetboek, beschikt de Klant over een wettelijke garantie van twee jaar voor fysieke aankopen.

Artikel 9: Betalingssysteem zonder contant geld

Op het festivalterrein kan met een cashless betalingssysteem drankjes en maaltijden worden gekocht in de verschillende bars en foodtrucks van het festival. Bij de ingang van het Festival ontvangt elke Klant/Festivalganger een armband met een chip die bij de verkooppunten op het Festivalterrein kan worden opgeladen, hetzij met een creditcard, hetzij met contant geld.

Eventuele problemen met het cashless betalingssysteem moeten tijdens het Festival onmiddellijk aan de Organisator worden gemeld, op straffe van verval. De Organisator behoudt zich het recht voor een claim te weigeren indien geen bewijs wordt voorgelegd.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de armband. In geval van verlies of diefstal kan de Klant/Festivalganger de chip deactiveren door naar het festivalhoofdkwartier te gaan.


Artikel 10: Toepasselijk recht, bevoegde jurisdictie en algemene bepaling


Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden krachtens de toepassing van een wet, een verordening of ingevolge een definitieve uitspraak van een bevoegde rechter ongeldig worden geacht of als zodanig worden verklaard, laat dit de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die van kracht blijven, onverlet.

De partijen verbinden zich ertoe de bepaling(en) te vervangen door de geldige of bindende alternatieve bepaling(en) die de geest van de onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar verklaarde bepaling(en) het meest benadert (benaderen).

In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Deze voorwaarden worden gemaakt zonder vooroordeel en zonder nadelige erkenning van de Organisator en de Ticketverkoper.

Wil je op de hoogte blijven
van al het LaSemo nieuws?

WE ZIJN OVERAL! DUS VOLG ONS…